Dispense Là Gì

phát·ban phát·bỏ qua·có thể đừng được·không nên đến·pha trộn cùng cho·phân chia·phân phối·xét xử
Because Nyepi is normally a day of silence, Muslims in Bali had to lớn be given special dispensation khổng lồ attkết thúc special prayer services during the eclipse.

Bạn đang xem: Dispense là gì


Bởi do Nyepi là bình thường một ngày im re, bạn Hồi giáo ngơi nghỉ Bali đã có được phnghiền đặc biệt để tham dự lễ nguyện cầu đặc biệt quan trọng trong quy trình nhật thực.
I bless you, by the power of the priesthood and the commission that I have sầu received, khổng lồ know that God loves you, that He needs you in this last và greathử nghiệm dispensation when everything is accelerated & more & more is expected.
Tôi ban phước cho những em qua thế lực của chức bốn tế và trách nhiệm mà tôi đã nhận được được, nhằm hiểu được Thượng Đế yêu thương thương thơm những em, rằng Ngài đề nghị các em trong gian kỳ to tướng cuối cùng của thời kỳ này lúc phần đa điều sắp tới nhanh chóng với càng thêm các điều rộng được trông ước ao.
Prophet after prophet would be chosen in a series of dispensations to keep truth on earth for the faithful despite its distortion or rejection by many.
Các vị tiên tri thứu tự được gạn lọc trong hàng loạt những gian kỳ nhằm lưu giữ lẽ thật trên trần gian cho tất cả những người trung tín bất chấp sự xuyên tạc hoặc từ chối lẽ thiệt của đa số tín đồ.
“People are looking for meaning in their lives và are no longer satisfied to be dispensable faceless cogs in the machinery of society.” —Atlas World Press reviews.
“Người ta tìm kiếm một ý nghĩa đến cuộc sống bản thân với không thể ưng ý có tác dụng gần như bánh xe ko cần thiết trong guồng thứ xã hội” (Atlas World Press Review).
Missionary work và family history & temple work are complementary and interrelated aspects of one great work, “that in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him” (Ephesians 1:10).
Công vấn đề truyền giáo, lịch sử vẻ vang gia đình với các bước đền rồng thờ là các chi tiết bổ sung với liên kết của một các bước to con, “để làm sự định trước kia trong những lúc kỳ mãn, hội hiệp muôn đồ vật lại trong Đấng Ky Tô, cả đồ ngơi nghỉ bên trên ttách với thứ sinh hoạt dưới đất” (Ê Phê Sô 1:10).
In the meantime, God dispenses practical wisdom & spiritual direction by means of the Bible và the worldwide brotherhood of faithful worshipers.
Từ đây mang lại đó, Đức Chúa Ttránh ban sự chí lý trong thực tế với sự lý giải thiêng liêng qua Kinch Thánh với qua hiệp hội huynh đệ tất cả những người thờ phượng trung thành với chủ trên mọi nhân loại.
The scope of pharmacy practice includes more traditional roles such as compounding và dispensing medications, & it also includes more modern services related to health care, including clinical services, reviewing medications for safety & efficacy, và providing drug information.
Phạm vi hành nghề dược bao gồm vai trò truyền thống nlỗi bào chế và phân phát dung dịch, với nó cũng bao hàm những hình thức văn minh hơn liên quan đến âu yếm sức khỏe, bao gồm cả những các dịch vụ lâm sàng, xem xét những phương thuốc bình an cùng tác dụng, và cung cấp thông tin dung dịch.
“Now the purpose in Himself in the winding up scene of the last dispensation is that all things pertaining lớn that dispensation should be conducted precisely in accordance with the preceding dispensations.
“Giờ trên đây ý muốn mà Thượng Đế vẫn bao gồm trong lòng Ngài trong khi kỳ mãn, là tất cả những vụ việc liên quan đến gian kỳ kia cần phải được triển khai đúng mực theo như đúng với hầu như gian kỳ trước.
This restoration was lớn be the last, the dispensation of the fulness of times, restoring all the priesthood blessings which man could possess on earth.
Sự hồi phục này yêu cầu là trong gian kỳ ở đầu cuối của thời kỳ trọn vẹn, hồi phục tất cả những phước lành của chức tư tế nhưng con fan rất có thể giành được trên trần thế.
6 Trong trong cả lịch sử hào hùng, Đức Giê-hô-va đang phân phát thức nạp năng lượng thiêng liêng mang đến dân tộc Ngài, mang đến phổ biến cả team chứ không hề riêng rẽ từng tín đồ (Ê-không nên 65:13).

Xem thêm: Đồng Nghĩa Của Purpose Là Gì Trong Tiếng Anh? Nghĩa Của Từ Purpose


At first, William wished khổng lồ dispense with the coronation entirely, feeling that his wearing the crown while proroguing Parliament answered any need.
Mới đầu, William muốn hoàn toàn quăng quật qua sự kiện lên ngôi, cảm thấy bài toán bản thân đội vương vãi miện trong những lúc tạm dừng Nghị viện đã dễ dẫn đến biện chưng.
Pope Benedict XV, in order to hasten the process, dispensed with the usual fifty-year delay required between death & beatification.
Giáo hoàng Benedict XV, để cho các bước được nkhô hanh hơn, miễn chế sự trì hoãn 5 năm thông thường từ bỏ sau thời điểm bị tiêu diệt mang đến thời điểm phong chân phước.
Joseph later declared that he heard “the voice of Peter, James, & John in the wilderness between Harmony, Susquehanna county, and Colesville, Broome county, on the Susquehanna river, declaring themselves as possessing the keys of the kingdom, and of the dispensation of the fulness of times!”
Về sau, Joseph bảo rằng ông vẫn nghe “tiếng nói của Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng trong vùng hoang dại nằm giữa Harmony, hạt Susquehanmãng cầu, cùng Colesville, hạt Broome, bên bờ sông Susquehanna, loan báo rằng chúng ta bao gồm các chìa khóa của quốc gia với gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn!”
Our present dispensation was introduced by Heavenly Father and Jesus Christ when They appeared lớn the Prophet Joseph Smith in 18trăng tròn.
Gian kỳ hiện giờ của chúng ta được Cha Thiên Thượng với Chúa Giê Su Ky Tô ra mắt lúc hai Ngài hiện mang lại thuộc Tiên Tri Joseph Smith vào thời điểm năm 18trăng tròn.
During my years of service, the average age of the men serving in the First Presidency và the Quorum of the Twelve sầu Apostles has been 77 years—the oldest average age of the Apostles over an 11-year interval in this dispensation.
Trong trong cả trong thời gian ship hàng này của mình, lứa tuổi vừa phải của những người ship hàng vào Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ là 77 tuổi—có nghĩa là giới hạn tuổi trung bình cao nhất của những Sứ Đồ trong tầm thời gian 11 năm.
“You must bởi vì ... what disciples of Christ have sầu done in every dispensation: counsel together, use all resources available, seek the inspiration of the Holy Ghost, ask the Lord for His confirmation, & then roll up your sleeves & go lớn work.
“Các anh em buộc phải làm điều những môn đệ của Đấng Ky Tô sẽ làm cho vào phần đông gian kỳ: trao đổi cùng nhau, sử dụng tất cả hầu như phương tiện gồm sẵn, search kiếm sự soi dẫn của Đức Thánh Linch, cầu vấn Chúa để xin Ngài chứng thực, rồi xắn ống tay áo lên và đi làm bài toán.
The history of the Church in this, the dispensation of the fulness of times, is replete with the experiences of those who have struggled and yet who have remained steadfast & of good cheer.
Lịch sử của Giáo Hội trong gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn này còn có đầy dẫy phần đông tay nghề của những fan sẽ vất vả tranh tài nhưng mà vẫn bền lòng với phấn chấn.
In this dispensation, Joseph Smith và Oliver Cowdery were the first elders to lớn be ordained (D&C 20:2–3).
Trong gian kỳ nầy, Joseph Smith cùng Oliver Cowdery là những người dân anh cả trước tiên được dung nhan phong (GLGƯ 20:2–3).
An ice machine, however, particularly if described as "packaged", would typically be a complete machine including refrigeration, controls, and dispenser, requiring only connection to lớn power và water supplies.
Một thiết bị nước đá, quan trọng đặc biệt trường hợp miêu tả là "đóng góp gói", thường xuyên đã là một hệ thống hoàn hảo bao hàm cả tủ lạnh lẽo với thành phần điều khiển, chỉ đề xuất nối điện là chuyển động.
With the help of millions of dollars in loans dispensed through the Society, hundreds of new Kingdom Halls are constructed each year, & many others are renovated and expanded.
Nhờ Hội cho vay vốn hàng nghìn đô la cần hàng trăm Phòng Nước Ttách mới được kiến tạo hàng năm, với những Phòng Nước Ttránh không giống được sửa chữa thay thế với nới rộng.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *