Tải Mẫu Giấy Mời Đẹp

*

Giới thiệu

Mẫu giấy mời họp chuẩn

Mẫu Giấy mời thường được sử dụng khi ước ao họp lớp, họp đại hội đưa ra bộ. Trong giấy tờ mời tất cả nêu rõ vị trí và lý do của buổi họp. Mời chúng ta tải miễn giá thành mẫu giấy mời này về và tham khảo sử dụng

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập – tự do thoải mái – niềm hạnh phúc --------------

Số:...../GM- … (3)….

Bạn đang xem: Tải mẫu giấy mời đẹp

…. (4)…. , ngày ….. Tháng ….. Năm 20… 

GIẤY MỜI HỌP

………….. (5)………………

..................................................... (2) ........................... trân trọng kính mời:

Ông (bà) ............................................................. (6) ĐT: .........................................................

Tới dự ............................................................... (7) .................................................................

..................................................................................................................................................

Thời gian:..................................................................................................................................

Địa điểm ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.......................................................................... ./.

Xem thêm: Ghost Windows 7 Ultimate (X64 + X86), Ghost Windows 7 Ultimate

Nơi nhận:- …………;- ……………;- Lưu: VT, …. (8) A.xx (9)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ ký, dấu) Họ và tên

Ghi chú:

(1) thương hiệu cơ quan, tổ chức chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

(2) tên cơ quan, tổ chức phát hành giấy mời.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức phát hành giấy mời.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu câu chữ cuộc họp. 

(6) thương hiệu cơ quan, tổ chức hoặc họ với tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

(7) thương hiệu (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo cùng số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) cam kết hiệu bạn đánh máy, nhân bản và số lượng phiên bản phát hành (nếu cần).

timnhaviet.vnload tài liệu giúp thấy nội dung bỏ ra tiết.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *